O σκοπός μας

  1. Προάσπιση των δικαιωμάτων στη διάγνωση, την έγκαιρη παρέμβαση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την επιμόρφωση, την κοινωνική ένταξη και τη δια βίου εκπαίδευση των παιδιών και νέων με ειδικές ικανότητες
  2. Εισήγηση στα αρμόδια νομοθετικά όργανα για τη βελτίωση και τροποποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας
  3. Προώθηση όλων των δικαιωμάτων των παιδιών και νέων με αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες όπως αυτά προκύπτουν από τις διεθνείς συμβάσεις και τις σύγχρονες επιστημονικές απόψεις και κοινωνικές αντιλήψεις
  4. Επιστημονική έρευνα και υλοποίηση ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων που θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά για τα όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου
  5. Ευαισθητοποίηση κι ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για τα δικαιώματα των παιδιών και νέων με ειδικές ικανότητες

Μέσα πραγματοποιήσεως σκοπών

Το Σωματείο επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο. Οποιοσδήποτε άμεσος ή έμμεσος σκοπός του Σωματείου που έχει κομματικά κίνητρα ή κίνητρα που επιδιώκουν συνεργασία με άλλες ενώσεις προσώπων με κομματικούς σκοπούς, δεν επιτρέπονται.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα μέσα:
α. Οργάνωση γραφείων ή λεσχών για την επικοινωνία των μελών του.
β. Οργάνωση και λειτουργία κατασκηνώσεων (camping) με αθλητικό κέντρο για παιδιά με ειδικές ικανότητες (Α.Μ.Ε.Α.).
γ. Οργάνωση ομιλιών και διαλέξεων με σχετικό των σκοπών του περιεχόμενο.
δ. Οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, και επιμορφωτικών συναντήσεων.
ε. Οργάνωση εκδηλώσεων και προγραμμάτων υποστηρικτικών των σκοπών του, για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. στ. Έκδοση επιστημονικού περιοδικού.
ζ.Έκδοση βιβλίων και εντύπου ή ηλεκτρονικού, επιστημονικού, διδακτικού και πληροφοριακού υλικού.
η. Πραγματοποίηση παραστάσεων σε όλες τις αρμόδιες κρατικές Αρχές για την προβολή και υποστήριξη των σκοπών του με ταυτόχρονη υποβολή προτάσεων και θέσεων σε θέματα που απορρέουν από τους προαναφερόμενους σκοπούς.
θ. Διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών και πραγματοποίηση επιστημονικών μελετών και προγραμμάτων που θα προωθούν τις θέσεις του και θα στηρίζουν τις παρεμβάσεις του στους κρατικούς φορείς.
ι. Συνεργασία με άλλες ενώσεις, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, πανεπιστήμια, ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς, με παρεμφερείς σκοπούς, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, καθώς και συνεργασία με τις κρατικές Αρχές για την υποστήριξη των σκοπών του.
ια. Ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης, του διαλόγου και της συνεργασίας ανάμεσα στους πολίτες εκείνους που επιθυμούν να συμβάλουν στη διερεύνηση ζητημάτων που σχετίζονται με τους σκοπούς του συλλόγου.
ιβ. Υποστήριξη καινοτόμων προσπαθειών εφαρμογής προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που σχετίζονται με τους σκοπούς του.
ιγ. Ανάπτυξη της μεταξύ των μελών αλληλεγγύης συναδελφικότητας .
ιδ. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και βιβλιοθήκης.

Η Φιλοσοφία μας

Όπως κάθε επιχείρηση , έτσι και ο σύλλογος , προκειμένου να ζήσει, ν' ανταποκριθεί στην αποστολή της και να πετύχει τους στόχους του, πρέπει να αναπτύξει δράση με συγκεκριμένες λειτουργίες. Κάθε μία από αυτές τις λειτουργίες έχει συγκεκριμένο σκοπό και περιεχόμενο και όλες μαζί σε συνδυασμό υλοποιούν το συνολικό έργο και την αποστολή του σύλλογου . Οι πιο σημαντικές είναι η Παραγωγική, η Εμπορική και η Οικονομική λειτουργία. Εκτός όμως από αυτές υπάρχουν και άλλες γιατί, μία σύγχρονη οικονομική μονάδα, για να ανταποκριθεί με επιτυχία στην αποστολή της, δεν αρκεί μόνο να παράγει, να πουλά και να διαχειρίζεται τα οικονομικά της. Είναι ανάγκη να οργανώνει όσο γίνεται πιο αποδοτικά τα στοιχεία που θα της εξασφαλίσουν ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν αρκετές "δευτερεύουσες" επιχειρησιακές λειτουργίες, όπως "Προμήθειες" "Έρευνα και Ανάπτυξη", οι "Δημόσιες Σχέσεις" κτλ., που μπορούν να αποκτήσουν σημασία και να συμπληρώσουν τις πιο πάνω βασικές λειτουργίες. Η εξάρτηση μεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών είναι μεγάλη και αυτή καθορίζει την καλή πορεία και τελικά την ύπαρξη της επιχείρησης

Ο Σύλλογος είναι πιστοποιημένος φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τμήμα εθελοντισμού & πιστοποιήσης φορέων.
Εθνικό μητρώο 08425ΦΣΕ11096Ο37Ο

Αρ. Λογαριασμού TTBANK-EUROBANK:
GR3902606250000640101347910

Μετά την κατάθεσή σας επικοινωνήστε με το 2231 100 340